Den 1 april till den 15 augusti

1 april, 2016
Haninge kvinnojour

Våld i nära relationer är en av våra stora folkhälsofrågor. För den som utsätts för våld kan våldet få stora sociala konsekvenser såsom isolering, arbetslöshet, ekonomiska problem, svårigheter med bostadssituationen och sjukskrivning. Utöver det personliga lidandet får våldet enorma samhällsekonomiska konsekvenser. Enligt Socialstyrelsens analys från år 2006 uppskattades att våldet kostar samhället 3 miljarder kronor per år. Då är inte kostnader för läkemedel, tandvård, psykiatrisk vård och inte heller barnens skador och lidande inräknade. Detta ställer krav på samhällets aktörer att arbeta förebyggande, men också att reagera tidigt när det finns tecken på att barn och vuxna utsatts för våld av närstående.

Vi i Haninge kvinnojour vill bidra till att Haninge kommun blir en kommun där kvinnor och barn kan känna sig trygga. Det gör vi inom ramen för projektet ”NEJ till VÅLD mot kvinnor och barn.”

Jag som driver projektet heter Kim och min ambition är att här på vår projektlogg i korta drag redogöra för vad jag och styrgruppen gör inom ramen för projektet.

Tillsammans med JEA Form har vi tagit fram en ny uppdaterad folder som ska användas när vi är ute i kommunen och möter medborgare, politiker och organisationer. Vi har även tagit fram en annons som ska exponeras i Mitt i Haninge under hela hösten.

Jag har knutit en hel del kontakter med både tjänstemän och politiker i kommunen, dels för att sprida kunskap om projektet och dels för att skapa intresse för kommande föreläsningar och workshops. Haninge kommuns stora samverkansgrupp kring våld i nära relation träffas ett par gånger per termin. Vid ett av dessa möten presenterade jag projektet och etablerade nya kontakter, bland annat med äldrelots, kvinnolots och manslots.

För att tanka idéer och stötta andra kvinnojourer i Södertörn som arbetar med samma fråga har jag startat en referensgrupp. Vi har träffats två gånger sedan starten. Ett intressant forum för erfarenhetsutbyte. Intressanta och lärorika är alla dessa möten med personer som enträget och målmedvetet i många år har arbetat med frågan om mäns våld mot kvinnor och barn. En sådan person är Wiveca Holst, Roks, som fick upp mina ögon för hur pornografin har ett starkt samband med hur våld utövas mot kvinnor.

Pornografin ledde mig till Almedalen och ett seminarium anordnat av Sveriges kvinnolobby, Roks och Unizon. En film av och med sociologiprofessorn och aktivisten Gail Dines visade på pornografins allt aggressivare uttryck, och hur unga män formar sin sexualitet utifrån sin kontakt med pornografin på internet. Enligt Gail Dines och våldsforskaren Max Waltman, är denna exponering ett betydande hot mot jämställdheten. För mig blev detta definitivt ett uppvaknande och en insikt om att detta är ett område som vi inom kvinnojouren behöver skaffa mer kunskap om.

Under sommaren har jag arbetat fram ett presentationsmaterial om Haninge kvinnojour, som ska användas vid kommande träffar med våra uppdragsgivare inom kommunen. Kan vara förvaltningar, ideella organisationer, skolor med flera.

Som deltagare i Roks referensgrupp för utvärdering av det nya utbildningsmaterialet för blivande jourkvinnor, har jag ägnat en ansenlig del av min tid till att läsa och granska materialet. I oktober ska jag presentera konkret feedback på ett av Roks anordnat referensgruppsmöte. Under hösten kommer vi att starta upp en jourutbildning för blivande jourkvinnor och den kommer då att utgå ifrån detta material. Och jag garanterar; du som vill arbeta som jourkvinna och går utbildningen kommer att påbörja en resa du aldrig kan backa tillbaka ifrån!