Den 1 juli till den 30 september 2017

7 oktober, 2017
Haninge kvinnojour

Sommaren har givit utrymme för förkovran. Att läsa Simon Häggströms bok ”I skuggans lag – en spanares kamp mot prostitution” ger en djup inblick i hur kvinnor utnyttjas och förnedras av män i Stockholm. Män som anser att kvinnor är till för att användas för sitt eget höga nöjes skull. Starka krafter i vårt samhälle, världen över, möjliggör att kvinnor kan köpas som sexslavar. Vi kan tacka svensk sexköpslag att män lagförs när de köper sex. Kajsa Ekis Ekmans bok ”Varat och varan” är ytterligare ett initierat och kompetent bidrag till prostitutions- och surrogatmödraskapsdiskussionen. Läs den boken och du blir aldrig dig lik igen! Hedersvåld är ett annat problem vi brottas med i vår egen kommun. Boken ”Din syster måste dö” av Mats Berggren är en ungdomsbok som ger en inblick i problematiken.

En ny grundutbildning i mäns våld mot kvinnor och barn har dragit igång med en full grupp om tolv deltagare. Information och reklam har spridits via våra sociala medier och intresset är stort! Jag har intervjuat tolv av de sökande till utbildningen. Detta för att säkerställa att deltagarna är fria från våldsutsatthet i sitt eget liv och starka nog att möta de kvinnor de så småningom träffar i vårt skyddade boende. Tre tillfällen har genomförts hittills och gruppen är förbannad! Förbannad över att det patriarkala samhälle vi lever i tillåter förtryck och våld mot kvinnor. Ilska är en utomordentlig drivkraft för förändring.

Till hösten planerar vi att genomföra vårt första medlemsmöte för våra medlemmar och vårt första event i samarbete med Curves Haninge. Projektplaner har upprättats, budget har satts och föreläsare har anlitats. Till medlemsmötet kommer Maria Sveland och till eventet med Curves har vi anlitat Christina Richardsson. Mer om det under ”Aktuellt” på hemsidan.

Förvaltningschef Ronnie Chressman har givit mig i uppdrag att skräddarsy en utbildning i ”Det trygga boendet”. Personalen i Haninge Bostäder blir pilotgrupp och utvärderar utbildningen som kommer att erbjudas övriga fastighetsbolag i kommunen och dess personal.

”Fråga Männen” är temat för ett panelsamtal den 8 mars, Internationella kvinnodagen, nästa år. Projektplan, urval av män som goda förebilder har gjorts, brev har skickats till dessa. Nina Rung är anlitad som moderator. Nu vill vi att de inbjudna männen ska tacka ja till detta viktiga seminarium/samtal som syftar till att ge män möjlighet att ta ansvar för att få ett slut på mäns våld mot kvinnor.

I början av september deltog Sanna Holm, tjejjourens samordnare och jag i ”Mäns vold mot kvinner” i Reykjavik. En nordisk konferens där aktivister och ideellt arbetande kvinnor (och några män) samlas för att dela erfarenheter från det egna arbetet och lyssna till forskare och praktiker från de nordiska länderna. Unizons workshop om hur man arbetar våldspreventivt kom att bli en viktig inspirationskälla till kommande aktiviteter i vår kommun.

Vi har sökt nya pengar från Socialstyrelsen för att kunna fortsätta vårt proaktiva arbete även år 2019.