Den 1 april till den 30 juni 2017

2 juli, 2017
Haninge kvinnojour

Det arbete vi kvinnojourer runtom i Sverige utför kan liknas vid att vi oförtröttligt öser vatten ur ett ständigt fullt badkar. Kranarna är konstant öppna. Mäns våld mot kvinnor pågår och pågår. Vem tar ansvaret för att stänga av kranarna? Projektet NEJ till VÅLD mot kvinnor och barn har som syfte att sprida kunskap om att våld utförs av män och att män behöver ta ansvar för att ”stänga av kranarna”. Vi ser alltför lite av det ansvarstagandet idag!

Projektet NEJ till VÅLD… är numera en integrerad del av föreningsverksamheten. Det borgar för att rutiner och stödprocesser som nu skapas har större chans att leva vidare även den dag då projektet som organisationsform har upphört.

Vi har fortsatt och fördjupat vårt samarbete med samordnaren för våld i nära relationer inom socialförvaltningen, där vi diskuterar hur kvinnojouren kan vara ett stöd i socialtjänstens arbete mot mäns våld. Kontakter är tagna med Försäkringskassan, Närakuten Handen, Familjecentralerna i Jordbro och Brandbergen för att diskutera och identifiera behov av utbildning. Samtal pågår med Familjeresursen; hur kan kvinnojouren ta vid där kommunens resurser tar slut för att fortsätta stödet till kvinnor som har levt i våldsutsatthet. Kontinuerliga samtal har förts med socialnämndens ordförande i syfte att ständigt arbeta för att Haninge kommun kan vara en trygg kommun för kvinnor och barn. Kvinnojouren vill vara en aktiv part i det utvecklingsarbetet.

Samtalsutbildning har genomförts för jourkvinnor och jourtjejer i syfte att utveckla lyssnandet. Lyssnandet är ett oslagbart verktyg att använda för att stötta den stödsökande kvinnan till självhjälp. Rekrytering av nya deltagare till höstens utbildning i Mäns våld mot kvinnor och barn pågår för fullt. Kunskap och information är nyckeln till förändring!

Vi vill ha fler medlemmar, upp till 200 är vårt mål. För att nå dit har medlemsrutiner förstärkts och förnyats. Ett nyhetsbrev skickas ut 4 ggr/år till medlemmarna. Ett medlemsmöte är planerat till den 17 oktober. Författaren och journalisten Maria Sveland är anlitad.

Huskurage har införts i Haninge Bostäder och förvaltningschefen har givit uppdrag åt Kim att skräddarsy en halvdagsutbildning som syftar till att ge personal verktyg att kunna förhålla sig till våld i hemmet och att agera trygghetsskapande. Utbildningen planeras att genomföras i höst.

I maj arrangerade vi en öppen föreläsning i Jordbro om pornografins påverkan på det sexuella våldet. Forskningen visar på starka samband. Vi fortsätter att arbeta med att synliggöra pornografins destruktiva effekter i nära relationer.

Vi fortsätter också arbetet med att bearbeta politikerna i Haninge. Kontakt har tagits med kommunstyrelsens ordförande. Vi vill bjuda in oss till partimöten i höst och ställa frågor som: hur arbetar ni i ert parti med att förebygga mäns våld mot kvinnor? Hur gör ni för att hjälpa kvinnor som flyr sina hem, till en egen bostad?

Ett 70-tal politiker och tjänstemän i kommunen har fått vår VB 2016 med följebrev där vi poängterar att vi vill vara en aktiv part till kommunen i deras arbete mot våld mot kvinnor.